Algemene voorwaarden Jarno Verhuur

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze huurvoorwaarden wordt verstaan onder:
Verhuurder: Jarno Verhuur, IBC Weg 3Q, 5683 PK  Best
Huurder: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie verhuurder een (huur)overeenkomst aangaat of aan wie door verhuurder een offerte wordt verstrekt.
Huurgoederen: Alle op de offerte genoemde of mondeling afgesproken artikelen, zoals photobooth, partytenten, statafels, silent disco, barkrukken etc.
Diensten: Alle op de offerte genoemde of mondeling afgesproken diensten, zoals transport, opbouw etc.
Huurovereenkomst: De overeenkomst tussen verhuurder en huurder, met betrekking tot de verhuur van goederen en benodigdheden voor feesten, partijen, evenementen en congressen, waarop deze huurvoorwaarden van toepassing zijn.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID HUURVOORWAARDEN
2.1              Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen verhuurder en huurder.
2.2              De toepasselijkheid van door huurder gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3              Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze huurvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4              De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van bepalingen in overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 3: OFFERTES EN AANBIEDINGEN
3.1              Uitgebrachte offertes en gedane mondelinge of schriftelijke aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen zonder opgaaf van redenen door verhuurder worden ingetrokken, tenzij door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
3.2              De geoffreerde artikelen worden niet in optie genomen.
3.3              Hoewel alle opgaven van verhuurder van hoeveelheden, maten en /of andere aanduidingen van de goederen met zorg worden gedaan, binden deze opgaven verhuurder niet.

ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING VAN DE HUUROVEREENKOMST
4.1              Uiterlijk twee werkdagen voor gewenste levering door verhuurder dient huurder hiertoe opdracht te hebben verstrekt aan verhuurder. De huurovereenkomst komt tot stand nadat verhuurder de opdracht/ bestelling schriftelijk of mondeling heeft bevestigd aan huurder en hiermee heeft aanvaard.
4.2              Eventuele wijzigingen in geplaatste opdrachten kunnen tot uiterlijk tot twee werkdagen voorafgaande aan de overeengekomen dag van levering tot 12.00 uur worden doorgegeven.
4.3              De huurovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, zoals in de overeenkomst vermeld.

ARTIKEL 5: VOORWAARDEN EN BORG BIJ HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST
5.1              Huurder, zijnde een natuurlijke persoon, dient zich te kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs bij het in ontvangstnemen van de huurgoederen.
5.2              Huurder, zijnde een rechtspersoon, dient aan te tonen middels een verklaring en/of volmacht bevoegd te zijn, de huurovereenkomst namens de rechtspersoon te sluiten en de rechtspersoon te binden aan de overeenkomst. Dit kan geschieden door een uittreksel Kamer van Koophandel in combinatie met een geldig legitimatiebewijs.
5.3              Verhuurder heeft het recht om een borgsom te vragen. Huurder is gehouden bij het sluiten van de huurovereenkomst doch in ieder geval voor de ontvangst van de huurgoederen, de borgsom aan verhuurder te voldoen wanneer verhuurder hier om verzocht heeft.
5.4              Na beëindiging van de huurovereenkomst en nadat de huurgoederen weer onbeschadigd in bezit van verhuurder zijn, wordt de door verhuurder ontvangen borgsom terugbetaald aan huurder met inachtneming van lid 5 van dit artikel.
5.5              Terugbetaling van de borgsom geschiedt slechts na aftrek van de nog onbetaalde rekeningen en/of schadevergoedingen.

ARTIKEL 6: OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING
6.1              De huurovereenkomst eindigt door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn, dan wel bij teruggave van de huurgoederen in dezelfde staat als waarin de goederen zijn ontvangen door huurder. Wanneer de huurgoederen eerder geretourneerd worden dan de overeengekomen huurtermijn bestaat geen recht op een vermindering van de huursom.
6.2              Verhuurder is, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang buiten rechte bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst (tussentijds) te ontbinden indien:

 • huurder zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig, of niet tijdig nakomt; verhuurder na het sluiten van de overeenkomst bekend is geworden met omstandigheden, die een grond opleveren om te vrezen dat huurder zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet zal nakomen;
  •                 indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is en/of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van verhuurder kan worden gevergd;
  •                 indien huurder (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, zijn faillissement (is) aan(ge)vraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van huurder wordt geliquideerd, de huurder zijn onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van huurder beslag wordt gelegd, dan wel huurder anderszins niet instaat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te zullen of kunnen komen.
  6.3              Indien zich een omstandigheid zoals in het vorige lid genoemd voordoet, heeft verhuurder het recht de overeenkomst (tussentijds) te ontbinden. Ontbinding van de overeenkomst laat onverlet het recht van verhuurder op vergoeding van de aanspraken uit de wet en de overeenkomst waaronder alle kosten, geleden nadeel/schade en rente.

ARTIKEL 7: UITVOERING
7.1              Indien de huurgoederen door welke oorzaak dan ook tijdelijk of definitief niet meer leverbaar zijn, behoudt verhuurder zich het recht voor om zaken van geringe afwijking of soortgelijke ter beschikking te stellen aan huurder.

ARTIKEL 8: PRIJZEN
8.1              De door verhuurder in de offerte gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW, transport, verzekering en schoonmaakkosten, tenzij anders aangegeven.
8.2              Verhuurder heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer begrepen: belastingen, accijnzen, invoerrechten en eventuele andere heffingen en lasten van overheidswege, valutakoersen en premies.
8.3              Huurder, zijnde een natuurlijke persoon, is gerechtigd de huurovereenkomst te ontbinden indien de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd.

ARTIKEL 9: FACTURERING EN BETALING
9.1              Betaling van het overeengekomen huurbedrag vindt plaats bij afhalen van de huurgoederen door of namens huurder en/of bij bezorging/levering van de huurgoederen. Betaling geschiedt contant of elektronisch (via betaalverzoek) of door vooruitbetaling via een bankoverschrijving of Ideal betaling.
9.2              Betalen op rekening is slechts mogelijk indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen met verhuurder. De factuur dient binnen 14 dagen te zijn voldaan, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, bij gebreke waarvan huurder zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim verkeert.
9.3              Facturen worden achteraf digitaal via email verstuurd.
9.4              Indien betaling van een factuur binnen de gestelde termijn uitblijft en hiermee huurder van rechtswege in verzuim verkeert, heeft verhuurder recht op vergoeding van de wettelijke rente, berekend over het niet betaalde bedrag en tevens alle op de inning van haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, onverminderd het recht van verhuurder op het overeengekomen huurbedrag.
9.5              Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

ARTIKEL 10: ANNULERING
10.1 Bij annulering door huurder van de huurovereenkomst zal verhuurder de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
•                 25% van de totale huurprijs, ingeval wordt geannuleerd binnen 11 tot 14 dagen voor de overeengekomen huurperiode;
•                 50% van de totale huurprijs, ingeval wordt geannuleerd 6 tot 10 dagen voor de overeengekomen huurperiode;
•                 75% van de totale huurprijs, ingeval wordt geannuleerd 2 tot 5 dagen voor de overeengekomen huurperiode;
•                 100% van de totale huurprijs, indien wordt geannuleerd een dag voor of op de dag zelf van de overeengekomen huurperiode.             

ARTIKEL 11: LEVERING EN RISICO
11.1           Levering van de huurgoederen geschiedt op de overeengekomen plaats van levering en op de overeengekomen dag.
11.2           De overeengekomen leveringstermijn is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient huurder verhuurder schriftelijk in gebreke te stellen. Verhuurder dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de huurovereenkomst. Verhuurder is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding bij niet en/of te late levering van de huurgoederen.
11.3           De huurgoederen worden geacht te zijn geleverd en het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering hiervan gaat over op huurder:

 • bij levering af bedrijf van verhuurder: op het moment van feitelijke bezitsverschaffing;
  •                 bij levering op een andere locatie: op het moment dat de gehuurde goederen op de overeengekomen locatie zijn afgeladen.
  11.4           Voor het bezorgen en/of retour halen van de huurgoederen worden transportkosten in rekening gebracht, gebaseerd op afstand, laad- en lostijd.
  11.5           Het bezorgen van de huurgoederen wordt bij voorkeur gepland tijdens openingstijden van Jarno Verhuur, tenzij anders overeengekomen. Exacte tijdstippen kunnen daarbij niet worden ingepland; Alle huurgoederen worden afgeleverd op de begane grond van de door huurder opgegeven plaats van bestemming.
  11.6           Huurder dient zorg te dragen voor een goed bereikbare laad- en losplaats voor de goederen. Indien mocht blijken – ter beoordeling van verhuurder- dat de opgegeven bestemming ongeschikt is om de goederen te leveren c.q. de door huurder gewenste opstelling van de goederen niet te realiseren is, heeft verhuurder het recht de huurovereenkomst te ontbinden.
  11.7           Huurder dient bij levering zelf aanwezig te zijn, dan wel ervoor zorg te dragen dat een bevoegd persoon op de afgesproken bezorg dag aanwezig is teneinde de huurgoederen in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan verhuurder het recht heeft de huurgoederen mee terug te nemen en de daarmee samenhangende kosten op huurder te verhalen.
  11.8           Op het moment van levering dienen de huurgoederen door huurder te worden gecontroleerd op eventuele gebreken. Klachten van huurder dienen terstond aan verhuurder kenbaar te worden gemaakt. Indien een onverwijlde reactie door of namens huurder richting verhuurder uitblijft wordt het gehuurde geacht in goede staat te zijn afgeleverd.

11.9            In principe levert Jarno Verhuur de artikelen tot aan de deur van de klant, indien er wordt gevraagd om de spullen binnen te plaatsen kunnen wij na onze beslissing de spullen toch binnen plaatsen. Mocht er schade ontstaan door het vervoer van de artikelen of die wij binnen plaatsen, is de huurder of  degene die de opdracht geeft om de spullen binnen te plaatsen hiervoor verantwoordelijk. Degene die opdracht geeft om de artikelen binnen te plaatsen of de huurder kan Jarno Verhuur op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor eventuele schade die daarbij is ontstaan.

ARTIKEL 12: RETOURNERING VAN HUURGOEDEREN
12.1           Indien huurder zelf het transport verzorgt, dienen de huurgoederen op de overeengekomen dag en tijdstip bij de verhuurder te worden afgeleverd. Huurder dient hierbij het afgesproken tijdstip met verhuurder  in acht te nemen. Het transport geschiedt geheel voor rekening en risico van huurder.
12.2           Indien verhuurder de huurgoederen ophaalt bij huurder of op de overeengekomen locatie, dienen de goederen op dezelfde wijze als waarop ze zijn afgeleverd (op rolcontainer, in kratten e.d.) op de retourdatum vanaf 08.00 uur ingepakt en gereed staan om opgehaald te worden.
12.3           Indien huurgoederen geretourneerd worden na het verstrijken van de huurtermijn of wanneer de huurgoederen niet tijdig gereed staan om af te halen, is huurder direct van rechtswege in verzuim en is verhuurder gerechtigd per dag naast de normale extra daghuur een opeisbare boete van 100% van die daghuur in rekening te brengen. Verhuurder is alsmede gerechtigd alle schade en/of extra kosten die zij lijdt als gevolg van een te late retournering van de gehuurde goederen te verhalen op huurder.
12.4           De goederen zullen bij terugkomst door verhuurder worden gecontroleerd op volledigheid en eventuele gebreken/beschadigingen. De bevindingen van verhuurder zijn in deze bindend.
12.5           De huurgoederen dienen bij retournering in dezelfde staat te verkeren als bij aflevering aan huurder dat wil zeggen schoon en ontdaan van etens- en/of drankresten. Tafellinnen of rokken dienen gewassen, doch wel droog en ontdaan van etens- en andere resten geretourneerd te worden.
12.6           Indien verhuurder extra reinigingskosten moet maken, komen deze volledig voor rekening van huurder
12.7           Bij beschadiging, verlies of diefstal van de huurgoederen komen de kosten van herstel, reparatie en/of vervanging voor rekening van huurder.
12.8           De rolcontainers/kratten/emballage en andersoortige materialen waarin de huurgoederen worden vervoerd en die bij huurder worden achtergelaten, zijn niet bestemd voor eigen gebruik. Deze materialen dienen in goede staat te worden geretourneerd. Bij beschadiging, verlies of diefstal van de betreffende materialen komen de kosten van herstel, reparatie en/of vervanging voor rekening van huurder.

ARTIKEL 13: VERPLICHTINGEN VAN HUURDER
13.1           Huurder zal gedurende de gehele huurperiode de huurgoederen als een goed huurder onder zich houden en slechts gebruiken in overeenstemming met de bestemming van het gehuurde.
13.2           Huurder is niet gerechtigd veranderingen of aanpassingen aan de huurgoederen aan te brengen.
13.3           Huurder dient verhuurder te allen tijde direct toegang tot de huurgoederen te verschaffen, dan wel verhuurder direct hiertoe in de gelegenheid brengen.
13.4           Het is huurder niet toegestaan de huurgoederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder aan een ander onder te verhuren en/of in gebruik te geven.

ARTIKEL 14: EIGENDOMSVOORBEHOUD
14.1           Alle door verhuurder in het kader van de overeenkomst geleverde goederen blijven te allen tijde eigendom van verhuurder. Door verhuurder geleverde zaken mogen nimmer worden doorverkocht noch als betaalmiddel worden gebruikt. Huurder is niet bevoegd om de huurgoederen te vervreemden, te verpanden of op enige andere wijze ten behoeve van derden te bezwaren.
14.2           Huurder dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden teneinde de eigendomsrechten van verhuurder veilig te stellen en te waarborgen.
14.3           Indien derden beslag leggen op de huurgoederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is huurder verplicht om verhuurder daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 15: AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
15.1           De aansprakelijkheid van verhuurder is uitdrukkelijk beperkt tot directe schade veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek/ tekortkoming aan de huurgoederen of door opzet of grove schuld van verhuurder. De aansprakelijkheid van verhuurder is in ieder geval steeds beperkt tot het huurbedrag (excl. Btw) ongeacht de hoogte van het uitkeringsbedrag van zijn verzekeraar. Aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt nadrukkelijk uitgesloten.
15.2           Huurder is aansprakelijk voor verlies, beschadiging, diefstal, breuk of het op enigerlei wijze onbruikbaar worden van de huurgoederen en dient in voornoemde gevallen de vervangingswaarde van de huurgoederen te vergoeden.
15.3           Huurder dient zich afdoende te verzekeren voor alle risico’s die huurder leidt vanaf het moment dat het gehuurde uit de macht van verhuurder is.
15.4           Huurder, zijnde een rechtspersoon, vrijwaart verhuurder tegen iedere vordering van derden, ongeacht de oorzaak.

ARTIKEL 16: OVERMACHT
16.1           Indien verhuurder, wegens overmacht, enige verplichting jegens huurder niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van overmachtstoestand, met een maximum van twee maanden. Na deze twee maanden hebben beide partijen het recht de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
16.2           Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van verhuurder die van zodanige aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van verhuurder gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: stakingen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, problemen bij toeleveranciers of andere derden, extreme weersomstandigheden, brand, storingen in het bedrijf van verhuurder.

ARTIKEL 17: KLACHTEN
17.1 Indien huurder een klacht heeft over de verhuurder en/of de huurgoederen, dan dient deze klacht gemaild te worden naar jarno@jarnoverhuur.nl. Opvolging van de klacht zal binnen 1 werkdag plaats vinden en verhuurder tracht de klacht zo snel mogelijk af te handelen.

ARTIKEL 18: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
18.1           Op elke overeenkomst tussen verhuurder en huurder is Nederlands recht van toepassing.
18.2           Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met de overeenkomst zijn ontstaan, uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te Den Bosch. Verhuurder blijft echter bevoegd de huurder te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van huurder.

🎉 Wacht! Vertrek je al? 🎉

Ben je geïnteresseerd in de nieuwste aanbiedingen, tips voor geweldige feesten en exclusieve kortingen?

📬 Meld je aan voor de Jarno Verhuur nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

SPIN TO WIN!

 • Beproef uw geluk en ontvang een kortingsbon
 • 1x draaien per e-mail adres
Beproef uw geluk
Never
Remind later
No thanks